کاربرد در صنایع نیروگاهی

پیجینگ صنعتی و انتشار آلارم در صنایع نفت و گاز

oil-and-gas

اینداسترونیک  پیشنهاد کامل و جامعی برای بستر ارتباطی و ایمنی فراهم آورده است

با توجه به شرایط سخت و چالش برانگیز محیط های نفت و گازی، وضعیت دشواری برای تجهیزات و کارکنان به وجود می آید بدین ترتیب فراهم آوردن سیستم ایمنی با قابلیت اطمینان بالا از اهمیت دوچندانی برخورداراست.

میادین استخراج نفت،پلنت های آفشور و آن شور، تانکر های انتقال سیال ، خطوط لوله انتقال تا پالایشکاه ها و پلنت های پتروشیمی و …

در این شرایط به بالاترین کیفیت در ارتباط و ایمنی نیازمندیم تا کارکنان و تجهیزات از آسیب ها مصون داشته شوند.

پایانه ها و تجهیزات ضد انفجار و مقاوم در برابر شریط سخت جوی، در کنار طراحی ریداندنت و مونیتورینگ پیوسته ضریب اطمینان عملکرد سیستم را به بالاترین حد خود می رساند.

کاربرد در صنایع مختلف